Bravo Verhuizingen Logo 1000px 300px
0168 – 700 534
Gratis offerte!

Bravo Verhuizingen B.V.

Gevestigd aan Koperslagerij 21
4762 AR Zevenbergen

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via info@bravoverhuizingen.nl.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken met welk doel en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-06-2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bravo Verhuizingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof

Wij bieden alle klanten en ons personeel de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Bravo Verhuizingen respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. De informatie die door ons tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door ons aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Dit kan via e-mail of social media.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bravoverhuizingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bravo Verhuizingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bravo Verhuizingen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of de loonadministratie.

 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder trainingen, opleidingen en testen

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Bravo Verhuizingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bravo Verhuizingen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of de loonadministratie.

 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder trainingen, opleidingen en testen

Geautomatiseerde besluitvorming

Bravo Verhuizingen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bravo Verhuizingen B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bravo Verhuizingen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadat u een product of dienst hebt afgenomen bij ons blijf u maximaal 2 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we u kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun u zich hier voor afmelden. De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Wij hanteren o.a. de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Sollicitatie – CV’s en motivatiebrieven – 4 weken
 • Offerte aanvragen – 12 maanden
 • Klantgegevens voor facturen – 24 maanden
 • Administratieve stukken voor de belastingwetgeving – 7 jaar

Voor iedereen die via ons gewerkt heeft geldt dat wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens 5 tot 7 jaar te bewaren. In het geval van een financieel geschil, een arbeidsconflict of klachtenprocedure kan dit soms nog langer zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google (Analytics)

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies in combinatie met andere diensten van Google zoals AdWords.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken 2 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Google Analytics maakt gebruik van “analytische cookies” om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kunnen wij de kwaliteit en effectiviteit van onze website verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers. Wel laten we u dit graag weten middels onze Cookie melding.

U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Als u deze cookies in de browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van de website van Bravo Verhuizingen gebruik maken en sommige content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Volgens de wet mogen wij direct cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Gegevens inzien en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bravo Verhuizingen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bravoverhuizingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bravo Verhuizingen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Bravo Verhuizingen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bravoverhuizingen.nl

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Bravo Verhuizingen B.V., dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@bravoverhuizingen.nl of 0168-700534 dan wel per brief naar ons correspondentie adres. Indien u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Is er sprake van een (vermoedelijke) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan ons.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.