ALGEMENE VOORWAARDEN BRAVO VERHUIZINGEN

versie januari 2021

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst;

verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij BRAVO VERHUIZINGEN zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg;

verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;

inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen;

niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier.

consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk.

vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van verhuisgoederen, zoals genoemd in artikel 6:96BW.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden 2021 zijn van toepassing op consumentenverhuizingen:

binnen een gebouw;

of waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, inclusief vervoer van vrachtauto per ferry- of spoor binnen Europa, als onderdeel van het wegvervoertraject (bijv. vervoer naar UK per ferry of via de Kanaaltunnel); of een combinatie daarvan.

Een en ander voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.

2. Op verhuizingen die (deels) niet over de weg worden uitgevoerd kunnen andere algemene voorwaarden worden overeengekomen.

3. De algemene voorwaarden 2021 zijn niet van toepassing op:

consumentenverhuizingen overzee;

consumentenverhuizingen in opdracht van een derde die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen);

de verkoop en verhuur van materialen die door de klant worden gebruikt om voor eigen rekening en risico een verhuizing uit te voeren.

ARTIKEL 3 – De offerte

1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.

2. In de offerte worden in ieder geval vermeld:

de door BRAVO VERHUIZINGEN te verrichten werkzaamheden;

de prijs van die werkzaamheden is voor particulieren (inclusief BTW);

de prijs van die werkzaamheden is voor zakelijke klanten (exclusief BTW);

het moment en de wijze van betaling;

dat de inboedel tijdens de verhuizing binnen Nederland is verzekerd tot een bedrag van

€ 50.000,- overeenkomstig artikel 4 van deze voorwaarden;

voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing.

dat op de te verrichten werkzaamheden de Algemene Voorwaarden 2017 van toepassing zijn. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de verhuisovereenkomst aan de klant verstrekt.

3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende veertien dagen na offertedatum.

ARTIKEL 4 – Verzekering inboedel

1. BRAVO VERHUIZINGEN heeft de inboedel voor de klant tijdens de verhuizing binnen Nederland verzekerd tot een bedrag van ten minste € 50.000,- tegen

alle verliezen van en materiële schade aan de inboedel zoals nader omschreven, naar welke voorwaarden wordt verwezen in het in artikel 7.

De inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken

van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.

Bij diefstal van lijfsieraden wordt een maximale vergoeding verleend van € 1.000,- per gebeurtenis.

Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een maximale vergoeding verleend van € 25.000,- per gebeurtenis. Beide maximale

vergoedingen maken deel uit van de totaal verzekerde som.

2. Ten aanzien van de schadeomvang geldt dat:

Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis of, naar keuze van de

verzekeraars, de onmiddellijk na de gebeurtenis vastgestelde herstelkosten, die naar het oordeel van de experts voor herstel vatbaar zijn.

Voorts wordt als schade aangemerkt de grootte van een door de gebeurtenis veroorzaakt en door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door

de experts is vastgesteld.

Als waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis zal worden aangehouden het bedrag van de voortaxatie of de dagwaarde. Bij de vaststelling van de waarde

onmiddellijk na de gebeurtenis zal waar mogelijk met deze waarden rekening gehouden worden.

Schadevaststelling op basis van dagwaarde vindt ook plaats bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en

accessoires alsmede bij voorwerpen waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde; Voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde

worden op basis van marktwaarde vergoed. De schade aan gehuurde voorwerpen wordt vastgesteld op de vergoeding die aan de verhuurder verschuldigd is.

Indien delen van de verhuisgoederen vooraf door deskundigen zijn getaxeerd geldt deze voortaxatie te rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport

gedurende drie jaar.

Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en BRAVO

VERHUIZINGEN c.q. de schade-expert of de verzekeraar overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is

gedocumenteerd.

ARTIKEL 5 – Verhuisprijs

1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd:

een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen

elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid;

een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden worden omschreven.

Wanneer op verzoek van de klant een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan 15% worden overschreden.

2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van BRAVO VERHUIZINGEN, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn

overeengekomen:

het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;

de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 4 en de garanties in artikel 7.

3. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen zijn in de verhuisprijs niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen

tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen

tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.

4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan BRAVO VERHUIZINGEN volgens deze voorwaarden andere kosten is verschuldigd, of in verband met meerwerk. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door BRAVO VERHUIZINGEN te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen.

5. In het geval er geen verhuisprijs is overeengekomen heeft BRAVO VERHUIZINGEN recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 6 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

zodra de klant schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van BRAVO VERHUIZINGEN te accepteren;

indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend;

zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan BRAVO VERHUIZINGEN ter verhuizing ter beschikking stelt.

ARTIKEL 7 – Informatieplicht van de klant

1. De klant stelt BRAVO VERHUIZINGEN ten aanzien van de verhuisgoederen tijdig in kennis van:

alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;

alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen

bekend zijn gemaakt;

alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals voorwerpen van bijzondere

waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens;

2. Ten aanzien van de verhuizing stelt de klant BRAVO VERHUIZINGEN tijdig in kennis van:

bijzonderheden ten aanzien van de nieuwe woonlocatie (bijvoorbeeld een huiskamer op de eerste verdieping).

andere zaken en omstandigheden die voor BRAVO VERHUIZINGEN van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing (bijvoorbeeld een opgebroken

stoep voor het huis op dag van verhuizing).

Een en ander tenzij de klant mag aannemen dat BRAVO VERHUIZINGEN deze gegevens kent.

ARTIKEL 8 – Verplichtingen van BRAVO VERHUIZINGEN

1. BRAVO VERHUIZINGEN is verplicht:

de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem

ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;

een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien;

2. De verplichtingen van BRAVO VERHUIZINGEN die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de

overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

ARTIKEL 9 – Gevaarlijke zaken of stoffen

1. Als de klant aan BRAVO VERHUIZINGEN gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant

BRAVO VERHUIZINGEN inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en BRAVO VERHUIZINGEN de te nemen voorzorgsmaatregelen

aangeven.

2. BRAVO VERHUIZINGEN heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.

3. BRAVO VERHUIZINGEN heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd op iedere tijd

en plaats uit te laden en deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant in dat geval

aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schade die uit het vervoer ervan voortkomen.

4. Transport van vloeistoffen of flessen producten welke onder druk staan zoals gasflessen, zuurstofflessen, brandstoffen zullen wij uitsluiten van de verhuzing.

ARTIKEL 10 – Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen

1. De klant mag BRAVO VERHUIZINGEN verzoeken de uitvoering van de verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor BRAVO

VERHUIZINGEN zijn en mag de bedrijfsvoering bij BRAVO VERHUIZINGEN niet verstoren. De klant moet BRAVO VERHUIZINGEN bovendien

schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging BRAVO

VERHUIZINGEN voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.

2. Als BRAVO VERHUIZINGEN door omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan

uitvoeren moet hij:

nieuwe instructies vragen aan de klant, of

als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.

ARTIKEL 11 – Annuleren en Opzeggen

1. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is BRAVO VERHUIZINGEN daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen

voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering

tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs. Bij

annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.

2. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat BRAVO VERHUIZINGEN de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal

kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging met in achtneming van lid 4 van dit artikel aan BRAVO VERHUIZINGEN worden

meegedeeld.

3. Wanneer vóór of bij de aanbieding van de verhuisgoederen aan de verhuizer zich bij één der partijen omstandigheden voordoen die de wederpartij bij het

sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd de

verhuisovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is deze wederpartij bevoegd de overeenkomst op te zeggen.

4. De opzegging geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.

5. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden, aan te tonen schade te

vergoeden. Dit behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 11 lid 2 van deze voorwaarden. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de

overeengekomen verhuisprijs.

ARTIKEL 12 – De betaling

1. Betaling van de verhuisprijs vindt plaats in contanten op het moment dat BRAVO VERHUIZINGEN de verhuisgoederen op de plaats van bestemming

aflevert, tenzij anders is overeengekomen. De klant dient de verhuisprijs te betalen bij de aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een

kwitantie door BRAVO VERHUIZINGEN. Contante betaling omvat ook bijschrijven van het verschuldigde bedrag op een door BRAVO VERHUIZINGEN

aangegeven bank- of girorekening op het moment van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2. Indien BRAVO VERHUIZINGEN bij aanbieding van de factuur blijkt dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd

de (voltooiing van) de verhuizing op te schorten. BRAVO VERHUIZINGEN is in dat geval bovendien gerechtigd om tot opslag en verkoop van de

verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 BW lid 2 bedoelde toestemming van de rechter.

3. Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling niet in contanten bij aflevering zal plaatsvinden, maar daarbij geen

betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen zeven dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.

4. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. BRAVO VERHUIZINGEN zendt na het verstrijken van die datum een

betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken

van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is BRAVO VERHUIZINGEN gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken

van de betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke

incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt BRAVO VERHUIZINGEN

met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de

eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de

verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

6. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van de verhuisprijs is niet toegestaan, tenzij partijen schriftelijk of elektronisch anders overeenkomen.

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid van BRAVO VERHUIZINGEN

1. Bij het niet nakomen van de op grond van artikel 9 op hem rustende verplichtingen is BRAVO VERHUIZINGEN aansprakelijk voor de daardoor ontstane

schade. Dit tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die BRAVO VERHUIZINGEN niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk

BRAVO VERHUIZINGEN de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Voor de vaststelling van de omvang van de materiële schade bij schade aan of

verlies van verhuisgoed(eren) wordt mede in aanmerking genomen hetgeen bepaald is in artikel 4 lid 3. In geval van vertragingsschade is BRAVO

VERHUIZINGEN niet aansprakelijk voor schade die de verhuisprijs te boven gaat; de omvang van de vertragingsschade moet door de klant worden aangetoond.

2. BRAVO VERHUIZINGEN kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:

de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;

de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een

schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt zich bevindt;

de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift;

enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangebrachte schade.

3. Wanneer BRAVO VERHUIZINGEN de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is zij voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk, tenzij dit niet nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:

het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel

door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;

het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij

de verhuizing;

de keuze door de klant – hoewel BRAVO VERHUIZINGEN hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de

verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;

de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor BRAVO VERHUIZINGEN, indien hij conform artikel 8 door de klant op de hoogte zou zijn

gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;

de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of

gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen, het afsterven van planten;

het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en verzamelingen, tenzij de

klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan BRAVO VERHUIZINGEN heeft overhandigd;

het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.

4. Wanneer BRAVO VERHUIZINGEN bewijst dat het niet nakomen van de op hem op grond van de in artikel 9 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen

zijn van een of meer der hiervoor in dit lid 3 genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de

bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.

5. BRAVO VERHUIZINGEN is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen,

indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.

6. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, dan wel voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is BRAVO VERHUIZINGEN gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in

een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de

AVBV 2006.

7. BRAVO VERHUIZINGEN is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn

verplichtingen genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid van de klant

1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die BRAVO VERHUIZINGEN lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in

artikelen 8, 10 en 11 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.

2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan BRAVO VERHUIZINGEN indien door toedoen of nalaten van de

klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de

verhuisprijs. Bij annulering is artikel 13 van kracht.

3. De klant zal BRAVO VERHUIZINGEN op diens eerste verzoek vrijwaren in geval BRAVO VERHUIZINGEN door derden buiten overeenkomst wordt

aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel − strafrechtelijke boetes daar onder begrepen − op enigerlei wijze verband houdend met de

uitvoering van de verhuisovereenkomst door BRAVO VERHUIZINGEN, diens ondergeschikten en hulppersonen. Dit indien deze schade het gevolg is van

handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende

middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

ARTIKEL 15 – Schademelding

Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden geconstateerd, dient de klant deze bij de verhuizing aan BRAVO VERHUIZINGEN te

melden. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de verhuisgoederen te constateren dient de klant dit tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren. Het verdient sterke aanbeveling beschadigingen binnen twee werkdagen na de verhuizing bij BRAVO VERHUIZINGEN schriftelijk of elektronisch te melden. Indien BRAVO VERHUIZINGEN niet binnen veertien dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

ARTIKEL 16 – Schadevergoeding bij aansprakelijkheid

1. Indien een beroep op de in artikel 4 van deze voorwaarden bedoelde verzekering niet mogelijk is, geldt dat de schadevergoeding die BRAVO VERHUIZINGEN verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen (artikel 9) beperkt is op grond van artikel 8:1182 BW (€ 23.000,- per inboedel)

2. Indien BRAVO VERHUIZINGEN in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, dan geldt zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid per inboedel.

3. BRAVO VERHUIZINGEN kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

4. Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 250,- is voor rekening van de klant, voor schade aan de inboedel groter dan € 250,- kan BRAVO VERHUIZINGEN voor het volledige schadebedrag aansprakelijk worden gesteld, hierop wordt wel het eigen risico van € 250,- in mindering gebracht.

5. Alle op de verhuisovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende vorderingen verjaren conform het BW een jaar na aflevering van de verhuisgoederen.

ARTIKEL 17 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BRAVO VERHUIZINGEN tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 18 – Geschillenregeling

1. Geschillen tussen de klant en BRAVO VERHUIZINGEN over de totstandkoming of de uitvoering van de verhuisovereenkomst zoals bedoeld in artikel kunnen zowel door de klant als door BRAVO VERHUIZINGEN aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Verhuizen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij BRAVO VERHUIZINGEN heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij BRAVO VERHUIZINGEN is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is BRAVO VERHUIZINGEN aan deze keuze gebonden. Indien BRAVO VERHUIZINGEN een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. BRAVO VERHUIZINGEN dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 19 – Nakomingsgarantie

1. BRAVO VERHUIZINGEN staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door BRAVO VERHUIZINGEN aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft BRAVO VERHUIZINGEN een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan BRAVO VERHUIZINGEN over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van BRAVO VERHUIZINGEN de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

2. BRAVO VERHUIZINGEN verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele inname-vereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

aan het lid is surseance van betaling verleend.

het lid is failliet verklaard.

de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan BRAVO

VERHUIZINGEN aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 20 – Opslag

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ‘’Opslag’’ hierna te noemen ‘’verhuurder’’.

2. Huurder is verplicht om wijzigingen in zijn adresgegevens alsmede emailadres en/of telefoonnummer direct schriftelijk te melden via info@bravoverhuizingen.nl of per post.

3. Huurder stemt er mee in dat alle facturen, mededelingen en aankondigingen van welke aard ook, door verhuurder per email aan huurder worden gezonden. Verhuurder kan ook mededelingen en aankondigingen op verzoek ook per post zenden of bevestigen.

4. De huurovereenkomst wordt aangeboden voor een duur van minimaal één week.

5. De overeenkomst voor de opslag kan wekelijks worden opgezegd.

6. Het transporteren van uw eigendommen naar onze opslag wordt door BRAVO VERHUIZINGEN verzorgd evenals het transporteren vanuit de opslag naar uw nieuwe woning.

7. De huurder krijgt de mogelijkheid om één keer per maand in de opslag te komen kijken of iets uit de opslag te halen. Hierbij maken wij de overeenkomst dat de huurder dit zelf regelt op eigen verantwoordelijkheid. De overige goederen dienen door de huurder zelf terug gezet te worden in de opslagkist.

8. BRAVO VERHUIZINGEN is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de huisraad of goederen wanneer de huurder zelf in zijn opslag is geweest.

9. Het opslaan van vloeistoffen of brandstoffen is niet toegestaan.

10. De eigendommen zijn verzekerd op basis van de dagwaarde.

11. Onze opslagboxen bestaan uit houten kisten met een gemiddelde omvang van +/- 15m3.

ARTIKEL 21 – Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op (de) overeenkomsten die op basis van de Algemene Voorwaarden 2021 zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.